สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด

ระบบบริการข้อมูลสมาชิกออนไลน์ www.pbncoop.com จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-Mail : pbn1162@gmail.com

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ แจ้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ ตามโครงการสวัสดิการเงินขวัญถุง

สมาชิกผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 โดยโครงการดำเนินการจ่ายเงินสวัสดิการ ดังนี้ (ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก กดที่นี้)

สมาชิกเกิด พ.ศ. 2495 ได้รับ 2,000 บาท
สมาชิกเกิด พ.ศ. 2490 ได้รับ 3,000 บาท
สมาชิกเกิด พ.ศ. 2485 ได้รับ 4,000 บาท
สมาชิกเกิด พ.ศ. 2480 ได้รับ 5,000 บาท
สมาชิกเกิด พ.ศ. 2475 ได้รับ 6,000 บาท
สมาชิกเกิด พ.ศ. 2470 ได้รับ 10,000 บาท
สมาชิกเกิด พ.ศ. 2469 ได้รับ 11,000 บาท
สมาชิกเกิด พ.ศ. 2468 ได้รับ 12,000 บาท
สมาชิกเกิด พ.ศ. 2467 ได้รับ 13,000 บาท
สมาชิกเกิด พ.ศ. 2466 ได้รับ 14,000 บาท
สมาชิกเกิด พ.ศ. 2465 ได้รับ 15,000 บาท

เงินสวัสดิการสมาชิกผู้สูงอายุโอนเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ ของสมาชิกสหกรณ์
สมาชิกตรวจสอบรายชื่อไม่พบเลขบัญชี ติดต่อได้ที่หมายเลข 0 5671 1101 ต่อ 104 การเงิน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด
116 หมู่ 2 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0 5671 1101 , โทรสาร 0 5672 1931