ปรัชญาสหกรณ์ออมทรัพย์

ปรัชญาสหกรณ์ออมทรัพย์ คือระบบความคิดหรือหลักแห่งความรู้หรือหลักความจริงที่เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งถ้านำไปใช้ให้ถูกต้องจะก่อให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เช่น

1.การประหยัดและออมเป็นหนทางที่จะทำให้คนช่วยตัวเองได้ ทั้งนี้ จะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย

2.การช่วยตนเองโดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างบุคคลซึ่งความสัมพันธ์ร่วมกันอย่างใด อย่างหนึ่งและมีความมุ่งหมายอย่างเดียวที่จะออมทรัพย์ร่วมกันและจัดให้มีบริการให้กู้ยืมเงินตามความจำเป็น

3.สหกรณ์ออมทรัพย์ไม่แสวงกำไร ไม่ใช่การกุศล แต่ให้บริการแก่สมาชิกและชุมชน

4.คำขวัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ “แต่ละคนเพื่อทุกคนและทุกคนเพื่อแต่ละคน” (Each for all and all for each)

5.ความเชื่อมั่นในการร่วมมือกันและการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ย่อมนำไปสู่เอกภาพของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์