หลักการสหกรณ์สากล

หลักการสหกรณ์สากล คือหลักการที่องค์การสหกรณ์ทั้งหลายทั่วโลกยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ ในการดำรงอยู่และดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของงาน ซึ่งที่ประชุมสมัชชาครบร้อยปีขององค์การ ไอซีเอ เมื่อเดือนกันยายน 2538 ได้กำหนดไว้ 7 ประการดังนี้

หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง

หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย

หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก

หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและอิสรภาพ

หลักการที่ 5 การให้การศึกษา การฝึกอบรมและสารสนเทศ

หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์

หลักการที่ 7 ความเอื้ออาทรต่อชุมชน