จิตวิญญาณสหกรณ์

จิตวิญญาณสหกรณ์ หมายถึง ความสำนึกและตระหนักในสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของนักสหกรณ์ และการประพฤติหรือปฏิบัติตามความสำนึกและตระหนักนั้นเต็มไปด้วยสามารถของตนเองร่วมมือกันในกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์ด้วยความเต็มใจและความภาคภูมิใจอันจะนำไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์