วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

1.ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร

2.ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก

3.ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก

4.จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบการอาชีพและการดำรงชีพ

5.ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์กร ชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์

6.ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน

 

อำนาจกระทำการ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอำนาจกระทำการดังต่อไปนี้

1.รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

2.จัดหาทุนเพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

3.ให้เงินกู้แก่สมาชิก

4.ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

5.ซื้อหุ้นธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์

6.ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น

7.ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์

8.ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

9.ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน

10.ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด

11.ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ

12.ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว

13.ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก

14.ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศหรือบุคคลอื่นใด

15.กระทำการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่า หรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจำหน่าย จำนองหรือรับจำนอง จำนำหรือรับจำนำ ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก

16.ดำเนินธุรกิจหรือกิจการอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และเพื่อประโยชน์ของสมาชิก