พันธกิจ

พันธกิจ

1. สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงแก่สหกรณ์

2. พัฒนาระบบการบริหารงานสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. จัดบริการแก่สมาชิกให้ประทับใจ

4. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกทุกคนในรูปแบบที่หลากหลาย

5. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ

6. พัฒนาอาคารสถานที่ของสหกรณ์ฯอย่างเหมาะสม