ประกาศแจ้ง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559