การให้บริการเงินกู้ปันผลล่วงหน้า ปี 2559 (ปิดประกาศ)