ว่าด้วยเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2559