โครงการสัมมนา การวิเคราะห์เงินกู้ให้แก้สมาชิก เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี2561