ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ปี2561