เงินได้รายเดือนคงเหลือประกอบการขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน เอ ที เอ็ม