สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 3 พฤษภาคม 2561