สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 4 พฤษภาคม 2561