โครงการสหกรณ์พบสมาชิก ปี 2561 วันที่ 1 - 2 กันยายน 2561