โครงการสหกรณ์พบสมาชิก ปี 2561 วันที่ 8 - 9 กันยายน 2561