โครงการสหกรณ์พบสมาชิก ปี 2561 วันที่ 15 - 16 กันยายน 2561