งดให้บริการเงินกู้ทุกประเภทเป็นการชั่วคราวเพื่อจัดทำข้อมูลทางการเงิน