สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 17 กันยายน 2561