สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 21 กันยายน 2561