เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา 20 ตุลาคม 2561