ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์จำกัด พ.ศ.2553