ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559