กำหนดจำนวนเงินหุ้นและเงินฝากประกอบการถือหุ้นของสมาชิก