เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด

 

ขอเชิญผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประชุมใหญ่วิสามัญ 2562

ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด ยินดีต้อนรับ

วิสัยทัศน์สหกรณ์ฯ "เป็นเลิศบริการ บริหารมั่นคง ธำรงหลักธรรมาภิบาล ทำงานเพื่อสมาชิก"