สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

สิทธิของสมาชิก

1.เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน

2.เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ

3.เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

4.ได้รับบริการทางธุรกิจ และทางวิชาการจากสหกรณ์

5.สิทธิอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์

 

หน้าที่ของสมาชิก

1.ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ์

2.เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย

3.ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง

4.สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์

5.ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

Visitors: 386,631