สมาชิก


  • สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด สิทธิของสมาชิก 1.เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน 2.เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 3.เสนอหรือไ...