เกี่ยวกับสหกรณ์


  • ประวัติการก่อตั้งสหกรณ์ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด มีชื่อย่อว่า สอ.คพช. ตั้งสำนักงานอยู่เลขที่ 116 หมู่ 2 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จดทะเบียนตามพระรา...

  • วิสัยทัศน์ สหกรณ์มั่นคง เป็นเลิศบริการ บริหารโปร่งใส ใส่ใจสมาชิก สหกรณ์มั่นคง 1. เพื่อป้องกันปัญหาหนี้สูญ พัฒนาระบบการประกันชีวิต ให้รวดเร็ว ถูกต้อง 2. จัดลำดับความน่าเชื่อถือข...

  • กำลังปรับปรุงข้อมูล ขออภัยในความไม่สะดวก