เกี่ยวกับสหกรณ์


  • ประวัติการก่อตั้งสหกรณ์ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด มีชื่อย่อว่า สอ.คพช. ตั้งสำนักงานอยู่เลขที่ 116 หมู่ 2 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จดทะเบียนตามพระรา...

  • วิสัยทัศน์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด เป็นเลิศแห่งบริการ บริหารอย่างมั่นคง ธำรงไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาล ทำงานเพื่อสมาชิก
Visitors: 197,898