ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด
Phetchabun Teacher Saving and Credit Cooperative LTD
ที่ตั้ง :  116 หมู่ที่ 2 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัด :  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :  67000
ประเทศ :  ไทย
โทรศัพท์ :  0 5671 1101,0 5674 4090, 0 5672 0244
แฟกซ์ :  0 5672 1931
จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ :  pbn1162@gmail.com
เว็บไซต์ :  www.pbntsc.com
ระบบบริการสมาชิก :  www.pbncoop.com
เวลาทำการ :  08.30 - 15.30 น.
 :  เว้นวันหยุดทำการสหกรณ์
กลุ่มงานสหกรณ์ฯ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร
สำนักงานใหญ่ 0 5671 1101 , 0 5671 1108 0 5672 1931
สาขาหล่มสัก 0 5671 3574 0 5671 3575
สาขาบึงสามพัน 0 5673 2643 0 5673 2642
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 0 5671 1101 ต่อ 119 , 109  
ฝ่ายอำนวยการ 0 5671 1101 ต่อ 0  
ฝ่ายการเงิน 0 5671 1101 ต่อ 104  
ฝ่ายเงินฝาก 0 5671 1101 ต่อ 112  
ฝ่ายเร่งรัดฯ 0 5671 1109  
นิติกร 0 5671 1101 ต่อ 102  
ฝ่ายสินเชื่อ 0 5671 1101 ต่อ 121 , 110  
ฝ่ายบัญชี 0 5671 1101 ต่อ 105  
ฝ่ายประมวลผลและคอมพิวเตอร์ 0 5672 0244 (Hotline)  
(โอนย้าย/ลาออก/ทะเบียนหุ้นหนี้) 0 5671 1101 ต่อ 110  
(ระบบงานออนไลน์/เอทีเอ็มกรุงไทย) 0 5671 1101 ต่อ 107