สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด

 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562
 รับรองวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ ปี 2562
 ระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ ปี 2562
 ประกาศ การพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิก เนื่องด้วยไม่ชำระเงินค่าสงเคราะห์ศพ ปี 2563
 ประกาศ การพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิก เนื่องด้วยไม่ชำระเงินค่าสงเคราะห์ศพ ปี 2562
 ประกาศ การพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิก เนื่องด้วยไม่ชำระเงินค่าสงเคราะห์ศพ ปี 2561
 รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
 รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
 รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
 รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
 ใบสมัครสมาชิก สส.พช. 2564 
 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์
 
 

 

Visitors: 197,898