ประวัติสหกรณ์

                    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด มีชื่อย่อว่า สอ.คพช. ตั้งสำนักงานอยู่เลขที่ 116 หมู่ 2  ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2500 หมายเลขทะเบียนสหกรณ์ที่ 9/10736 ให้ไว้ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2500 โดยมีนายม้วน วุฒิภาพ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในขณะนั้น เป็นประธานกรรมการ นายครีม สุนันทวิทย์ ศึกษานิเทศก์ เป็นกรรมการและเลขานุการ และนายพิสิษฐ์ อุทัยวงศ์ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด เป็นเหรัญญิก มีคณะกรรมการ อีก 15 คนเป็นคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 1 สมาชิกในขณะนั้นมีจำนวน 200 คน

          สถานที่ตั้งของสหกรณ์ครั้งแรกอยู่ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดให้บริการสมาชิกถึงปี พ.ศ. 2512 จึงย้ายไปตั้งอยู่บริเวณบ้านพักศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ บริเวณโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์หลังเก่า และให้บริการสมาชิกถึงปี พ.ศ.2530 จึงได้ซื้ออาคารพาณิชย์ให้บริการสมาชิกจนถึงปี 2556 จึงได้ซื้อที่ดินจำนวน 10 ไร่ 2 งาน 87 ตารางวา สร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์เป็นที่ทำการให้บริการแก่สมาชิกจนถึงปัจจุบัน

          ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด นำโดยประธานกรรมการ นายณรงค์ จันทร์เชื้อ และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 67 จำนวน 15 ท่าน

 

Visitors: 366,200