วิสัยทัศน์สหกรณ์

วิสัยทัศน์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด

เป็นเลิศบริการ บริหารมั่นคง ธำรงหลักธรรมาภิบาล ทำงานเพื่อสมาชิก