วิสัยทัศน์สหกรณ์

วิสัยทัศน์

สหกรณ์มั่นคง    เป็นเลิศบริการ    บริหารโปร่งใส    ใส่ใจสมาชิก

 

สหกรณ์มั่นคง

1. เพื่อป้องกันปัญหาหนี้สูญ พัฒนาระบบการประกันชีวิต ให้รวดเร็ว ถูกต้อง

2. จัดลำดับความน่าเชื่อถือของกลุ่มสมาชิก (จัดชั้นลูกหนี้)

3. สหกรณ์มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในเชื่อถือได้

4. มีระบบการเงิน การบัญชีที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

5. มีการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับเพื่อให้การบริหารจัดการเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว

 

เป็นเลิศบริการ

1. ส่งเสริมการพัฒนาระบบ การให้บริการรวดเร็ว ถูกต้อง ถูกใจ

2. ให้เจ้าหน้าที่และกรรมการสหกรณ์มีความพร้อมในการให้บริการ

3. สำนักงานน่าอยู่ สะอาด อำนวยความสะดวกแก่สมาชิกที่มาติดต่ออย่างประทับใจ

 

บริหารโปร่งใส

1. ยึดหลักธรรมาภิบาล

2. สหกรณ์มีระบบเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

 

ใส่ใจสมาชิก

1. พิจารณาสวัสดิการที่เหมาะสมเป็นธรรมให้สมาชิก

2. จัดทำฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยระบบออนไลน์โดยมีพาสเวิร์ดส่วนตัว

3. การประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบในหลายช่องทาง เพื่อติดตามและตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง