วิสัยทัศน์สหกรณ์

วิสัยทัศน์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด

เป็นเลิศแห่งบริการ บริหารอย่างมั่นคง ธำรงไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาล ทำงานเพื่อสมาชิก

Visitors: 197,893